Perfil del contractant

Accés directe al PERFIL DEL CONTRACTANT

 

 

 

Informacions anteriors

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT DE MATARÓ AUDIOVISUAL

05/03/2015

Relació de fets

El passat 16 de febrer de 2015 el Consell d'Administració va aprovar les bases de la petició pública d'ofertes per a l'adjudicació de la gestió de la programació bàsica de Mataró Ràdio. La proposta de calendari aprovada per a l'adjudicació de la programació bàsica de Mataró Ràdio és la següent:

 

16/2/2015

Aprovació de les Bases de la petició d'ofertes

Consell Administració

17/2/2015

Publicació  de l'anunci i sol·licitud de tres ofertes

Perfil del contractant web http://mataroaudiovisual.cat

9/3/2015

Darrer dia Presentació propostes

Registre Mataró Audiovisual

Fins 17/4/2015

Estudi de propostes

Tècnic

20/4/2015

Redacció proposta adjudicació

Tècnic

27/4/2015

Aprovació de l'adjudicació del servei

Consell Administració

28/4/2015

Publicació de l'aprovació i l'informe al Perfil del contractant i notificació a candidats

Perfil del contractant web http://mataroaudiovisual.cat

15/07/2015

Formalització contracte

 

1/8/2015

Inici contracte

 

 

 

Posteriorment el Coordinador general de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant informe de data 5 de març de 2015, exposa que, amb posterioritat a l'inici del present procediment de contractació, s'ha vist que, per raons d'interès públic, caldria renunciar a la contractació de la gestió de la programació bàsica de Mataró Ràdio, fins que l'Ajuntament de Mataró resultant de les eleccions municipals del dia 24 de maig, no adopti una decisió respecte la continuïtat del model actual o la definició d'un nou model de prestació conjunta dels serveis de ràdio i televisió mitjançant un únic ens o organisme.

Fonaments de dret

L'article 155 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic regula els requisits, aplicació i efectes de la renúncia al contracte per part de l'Administració.

Qui subscriu, President de Mataró Audiovisual, en virtut de les facultats que li han estat conferides, pren la RESOLUCIÓ, que haurà de ser ratificada per el Consell d'Administració en convocatòria extraordinària, l'adopció dels següents acords:

PRIMER. Renunciar a la celebració del contracte de la gestió de la programació bàsica de Mataró Ràdio, per les raons d'interès públic explicitades a l'Informe del Coordinador general de l'Ajuntament de Mataró de data 5 de març de 2015.

SEGON. Publicar la present resolució en el Perfil del contractant de Mataró Audiovisual, a fi de donar-la a conèixer a tots els interessats.

TERCER. Notificar aquesta resolució a les empreses convocades.

Mataró, 5 de març de 2015
 EL PRESIDENT DE MATARÓ AUDIOVISUAL
Joaquim Fernàndez i Oller

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE MATARÓ AUDIOVISUAL

 

27/06/2012
En data 26 de juny de 2012 el Consell d'Administració de Mataró Audiovisual va aprovar les Instruccions Internes de Contractació, en els següents termes:

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL MATARO AUDIOVISUAL (MA)

1.- Objecte de les Instruccions Internes de Contractació i àmbit d’aplicació.

L’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual (en endavant MA) té el caràcter de poder adjudicador en base al previst a l’article 3 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).

L’article 175 de la LCSP regula les normes aplicables pels poders adjudicadors que no tinguin el caràcter d’Administracions Públiques pel que fa a l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada. Aquest article exigeix l’aprovació d’unes instruccions internes de contractació (en endavant ICC) que garantitzin els principis de publicitat, concurrència, transparència,confidencialitat, igualtat i no discriminació i que el contracte s’adjudica a l’oferta econòmica més avantatjosa.

Les presents IIC són d’obligat compliment a l’àmbit intern regulat per aquestes instruccions i han de posar-se a disposició de tots els interessats que participin en els procediments d’adjudicació dels contractes que es regulen, i publicar-se en el perfil del contractant de MA.

2.- PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ.

 

 

En defecte de regulació expressa dels diferents supòsits de contractació, s’estarà a allò que regula la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). A títol enunciatiu, s’estableixen els següents procediments:
a) El procediment obert de licitació, en el que tot empresari podrà presentar una proposició, si s’escau, amb variants.
b) El procediment negociat, en el que el contracte serà adjudicat a l’empresari justificadament escollit per MA, prèvia consulta i negociació dels termes del contracte amb un o varis empresaris, sense que el seu número sigui inferior a tres, sempre que això sigui possible. Aquest procediment es seguirà en els supòsits previstos a la normativa general bàsica i, en el marc d’aquesta, en els casos establerts a les presents IIC.

MA justificarà a l’expedient l’elecció del procediment que s’utilitzi en cada cas, la necessitat, idoneïtat, característiques i valor estimat del contracte.

3.- TIPUS DE CONTRACTES.

3.a Contractes de Subministrament i Serveis.
3.b Contractes de Gestió de Servei Públic.

 

 

 

  Contracte menor

 

 

Negociat

 

Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada

Procediment obert subjecte a regulació harmonitzada

Serveis i subministraments

 

V.E.* fins als 50.000’00.-EUR.

Serveis i subministraments

 

V.E:* superior a 50.000’00.-EUR. i inferior a 100.000’00.-EUR.

Serveis i subministraments

 

V.E.* igual o superior a 100.000’00.-EUR. i inferior a 193.000’00.-EUR.

Serveis i subministraments

 

V.E.* igual o superior a 193.000’00.-EUR.

Gestió de serveis públics

 

V.E.* fins als 50.000’00.-EUR.

 

Gestió de serveis públics

 

V.E.* superior a 50.000’00.-EUR. i inferior a 100.000’00.-EUR. o amb depeses de primer establiment inferiors a 500.000’00.-EUR. i durada inferior a 5 anys.

Gestió de serveis públics

 

V.E.* igual o superior a 100.000’00.-EUR. o amb despeses de primer establiment iguals o superiors a 500.000’00.-EUR. o durada igual o superior a 5 anys.

 

 

Contractes del sector de l’audiovisual

 

V.E.* inferior a 1.000.000’00.-EUR.

 

Contractes del sector de l’audiovisual

 

V.E.* igual o superior a 1.000.000’00.-EUR.

 

 

 

*V.E.: Valor estimat del contracte

3.a. Contractes de Subministrament i Serveis.

Es subclassificaran per quantia:

3.a.1. Igual o superior a 193.000’00.-EUR.
3.a.2. Igual o superior a 100.000’00.-EUR. i inferior a 193.000’00.-EUR.
3.a.3. Superior a 50.000’00.-EUR. i inferior a 100.000’00.-EUR. i contractes del sector de l’audiovisual amb valor estimat igual o superior a 1.000.000’00.-EUR.
3.a.4. Fins als 50.000’00.-EUR. i contractes del sector de l’audiovisual amb valor estimat del contracte inferior a 1.000.000’00.-EUR.

La quantia o preu del contracte s’entendrà sense l’IVA., el qual s’indicarà al contracte com a partida independent. La tipologia del contracte a efectuar tindrà en compte el preu estimat del mateix, el qual inclourà totes les possibles pròrrogues contractuals que es poguessin realitzar.

3a.1. De quantia igual o superior a 193.000’00.-EUR.

Es tracta de contractes subjectes a regulació harmonitzada, els quals es regiran per la normativa establerta al capítol primer del títol primer del llibre III de la LCSP (arts. 122 a 172, ambdós inclosos), amb les adaptacions efectuades per l’article 174 de la mateixa LCSP.

3.a.2. De quantia igual o superior als 100.000’00.-EUR. i inferior a 193.000’00.-EUR.

En aquestes contractacions cal efectuar un procediment obert, amb publicitat a través del perfil del contractant de MA.
Els expedients que s’elaborin en aquests supòsits hauran de disposar d’un plec de clàusules econòmiques administratives particulars i d’unes prescripcions tècniques en les que es faci constar els drets i obligacions de les parts, documents ambdós que podran ser publicats així mateix en el perfil del contractant.
Caldrà fixar un termini màxim per a la rebuda de les propostes, les quals es formalitzaran d’acord amb el que al respecte s’hagi previst al plec de clàusules econòmiques administratives particulars, en un sobre tancat que haurà de ser presentat dintre del termini atorgat a aquests efectes al Registre General de MA, essent que a l’exterior del sobre es farà constar el nom del contracte al que es concorre i el de l’empresa ofertant.
Així mateix es publicarà la data d’obertura de les propostes, que es realitzarà en acte públic.
En concret, l’anunci ha de contenir informació relativa a:
- L’objecte de la concurrència;
- El pressupost del contracte;
- El termini i lloc de presentació de les ofertes;
- El lloc, dia i hora de l’acte públic d’obertura de pliques;
- Qualsevol altra circumstància que es consideri convenient, si s’escau.

Les empreses que concorrin a la licitació hauran d’acreditar la seva capacitat i solvència econòmica i financera i tècnica o professional d’acord amb el que al respecte preveu la LCSP. MA no podrà contractar amb persones en les quals concorri algun dels supòsits de prohibició previstos a l’article 49 de la LCSP.
El termini de presentació de les ofertes haurà de ser suficient per poder acomplir amb l’objectiu que persegueix el principi de publicitat i concurrència: que sigui d’abast i coneixement general i que puguin presentar ofertes tots aquells empresaris amb capacitat d’obrar.

Els interessats en participar en la concurrència d’ofertes podran presentar la seva proposta, incloent, si s’escau, les variants.

En el moment de presentació de cada oferta es procedirà a la seva inscripció al registre general d’entrades de MA, per rigorós ordre de presentació, en el qual s’hi farà constar el nom de l’empresa ofertant, el contracte al qual concorre, el dia i a ser possible, l’hora de presentació.

Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia i hora indicat a l’anunci de la convocatòria, es procedirà a l’obertura i admissió de les ofertes , a l’esmena de defectes en el termini de 3 dies hàbils i a l’admissió, en el seu cas, dels licitadors presentats que reuneixin els requisits del plec de clàusules contractuals.

En acte públic es procedirà a l’obertura de les ofertes i la comprovació del seu contingut, i posteriorment es procedirà a la valoració de les ofertes i a la proposta d’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa.

En tot cas l’adjudicació de la contractació es farà seguint els criteris d’adjudicació inclosos al plec de clàusules econòmiques administratives i se li donarà la mateixa publicació que l’efectuada inicialment.
Posteriorment es formalitzarà el contracte mitjançant l’oportú document contractual.

3.a.3. De quantia superior a 50.000’00.-EUR. i inferior a 100.000’00.-EUR. i contractes del sector audiovisual amb valor estimat igual o superior a 1.000.000’00.-EUR.

El procediment corresponent als contractes de valor estimat compresos entre els límits abans esmentats i la resta de supòsits contemplats en aquest punt és el procediment negociat.

En aquest procediment s’elaborarà un plec de clàusules contractuals i de prescripcions tècniques.

MA podrà consultar i negociar les condicions del contracte amb varis empresaris de la seva elecció i seleccionar l’oferta econòmicament més avantatjosa de forma justificada i d’acord amb els aspectes econòmics i tècnics establerts al Plec de Clàusules Contractuals.

En aquest procediment és necessari publicar el corresponent anunci en el perfil del contractant i sol·licitar ofertes als menys, si és possible, a tres empresaris capacitats per a la realització del contracte. Es podrà prescindir de la publicació de l’anunci quan s’acudeixi al procediment negociat per haver-se presentat ofertes irregulars o inacceptables en els procediments oberts, sempre que a la negociació s’inclogui a tots els licitadors que en el procediment obert seguit amb anterioritat haguessin presentat ofertes conformes amb els requisits formals exigits, i només a aquests.

L’adjudicació es farà a favor de la proposta que millor s’adeqüi als criteris d’adjudicació que contingui els plecs, segons les negociacions que s’hagin efectuat entre les empreses consultades. En tot cas caldrà publicar l’adjudicació en el perfil del contractant de MA i formalitzar el contracte en el document contractual corresponent.

3.a.4. Fins als 50.000’00.-EUR. i contractes del sector de l’audiovisual amb valor estimat del contracte inferior a 1.000.000’00.-EUR.

El contracte s’adjudicarà directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació.

En els contractes menors el valor estimat dels quals no ultrapassi els 18.000’00.-EUR. la tramitació de l‘expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la corresponent factura, la qual haurà de reunir els requisits previstos legalment. A la resta dels contractes menors s’ha d’incorporar, a més, les sol·licituds demanades i el contracte.

3.b. Contractes de Gestió de Servei Públic.

Es subclassificaran per quantia:

3.b.1. De quantia igual o superior als 100.00’00.-EUR. o amb despeses de primer establiment iguals o superiors a 500.000’00.-EUR. o de durada igual o superior a 5 anys.
3.b.2. De quantia igual o superior a 50.000’00.-EUR. i inferior a 100.000’00.-eur. o amb despeses de primer establiment inferiors a 500.000’00.-EUR. i durada inferior a 5 anys.
3.b.3. Fins als 50.000’00.-EUR.

La quantia o preu del contracte s’entendrà sense l’IVA., el qual s’indicarà al contracte com a partida independent. La tipologia del contracte a efectuar tindrà en compte el preu estimat del mateix, el qual inclourà totes les possibles pròrrogues contractuals que es poguessin realitzar.

3.b.1. De quantia igual o superior als 100.00’00.-EUR., o contractes amb despeses de primer establiment iguals o superiors a 500.000’00.-EUR. o de durada igual o superior a 5 anys.

En aquestes contractacions caldrà efectuar un procediment obert, al qual es donarà la corresponent publicitat a través del perfil del contractant de MA.
La tramitació que caldrà efectuar-se és la que recull al núm. 2) del subapartat 3.a de les presents IIC.

3.b.2. De quantia igual o superior a 50.000’00.-EUR. i inferior a 100.000’00.-EUR. o amb despeses de primer establiment inferiors a 500.000’00.-EUR. i durada inferior a 5 anys.

El procediment corresponent als contractes de valor estimat compresos entre els límits abans esmentat és el procediment negociat.

El procediment a seguir és l’establert al núm. 3) del subapartat 3.a de les presents IIC.

3.b.3. Fins als 50.000’00.-EUR.

El contracte s’adjudicarà directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació.

En els contractes menors el valor estimat dels quals no ultrapassi els 18.000’00.-EUR. la tramitació de l‘expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la corresponent factura, la qual haurà de reunir els requisits previstos legalment. A la resta dels contractes menors s’ha d’incorporar, a més, les sol·licituds demanades i el contracte.

4.- Règim jurídic dels contractes.

1.- De conformitat amb el previst a l’article 20 de la LCSP, els contractes regulats per aquestes IIC són contractes privats en tant que es tracta de contractes celebrats per entitats del sector públic que no reuneixen la condició d’Administració Pública.

2.- Els contractes privats que realitzi MA i que estiguin sotmesos a aquestes IIC, tenint en consideració la normativa comunitària i la LCSP, es regeixen per aquestes IIC en allò que es refereix a la preparació i adjudicació dels contractes, aplicant-se supletòriament les restants normes de dret privat. En quant als seus efectes i extinció aquests contractes es regeixen exclusivament pel dret privat.
 

PDF